Turintiems miško

Jei turite bendrųjų klausimų dėl miškų ūkio veiklos vykdymo ir pan. tematika, siūlome apsilankyti naujoje interneto svetainėje, kurioje privačių miškų savininkai gali pateikti klausimus bei rasti atsakymus į užduotus klausimus.

Privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra Natura 2000 teritorijoje ir joje aptinkama EB svarbos miškų buveinė ar potenciali buveinė ir/ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 2015-2020 m. laikotarpiu yra teikiama finansinė parama už šiuos miško valdoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus.

Kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus yra skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valdos plotas Natura 2000 teritorijoje, kuriame taikomi miško kirtimų apribojimai, yra ne mažesnis kaip 0,5 ha.

Paraiškas pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ galima teikti seniūnijose ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS).

Miško savininkai, kuriems PPIS esančios informacijos nepakanka paraiškai pateikti arba valdoje įvyko tam tikri pokyčiai, susiję su konkrečios Natura 2000 miško vietovės privalomaisiais apribojimais, siekdami kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus, privalo kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos. Ši pažyma bus reikalinga deklaruojant miško naudmenas seniūnijoje ar savarankiškai elektroniniu būdu.

Kreipiantis pažymos Neries regioninio parko direkcijai reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą

2. Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;

3. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);

4. Rašytinius bendraturčių sutikimus arba notaro patvirtintą bendraturčių įgaliojimą – kai žemės sklypas valdomas kelių bendraturčių;

5. Miškotvarkos projektą su nustatytais ūkinės veiklos apribojimais arba Valstybinės miškų tarnybos pažymą arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą;

6. Leidimą miškui kirsti – kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus.

Visą informaciją apie Natura 2000 išmokas miškų teritorijoje, jų dydžius, deklaravimo tvarką ir laiką rasite Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos puslapyje.

Visą informaciją, susijusią su išmokomis Neries regioninio parko teritorijoje bei pažymų išdavimu Jums suteiks parko ekologas Tadas Bujanauskas, tadas@neriesparkas.lt, +37067482927