Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pranešėjas

Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Neries regioninio parko direkcijoje (toliau – Direkcija), su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį Direkcija pripažįsta pranešėju.

Pažeidimas

Pažeidimu laikoma Direkcijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Konfidencialumas

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@vstt.lt arba tadas@neriesparkas.lt Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius arba Dūkštos, Vilniaus g.3, Vilniaus rajonas, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius arba Dūkštos, Vilniaus g.3, Vilniaus rajonas.

Neries regioninio parko direkcijos atsakingas asmuo yra vyr. specialistas Tadas Bujanauskas.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre):

  1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
  3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_praneseju_vidinis_kanalas_tvarkos_aprasas_2021.docx
  4. Pranešimo apie pažeidimą šablonas /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/PRANE%C5%A0IMAS%20APIE%20PA%C5%BDEIDIM%C4%84.docx